Sponsoring

                Houd de modelballonnen in de lucht.

Wie wil de modelballonnen in de lucht houden, kan de
modelballonnen financieel sponseren.
Info via : Contact